Om Oss

Elever mottar Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans

Teskedsorden är en svensk stiftelse som genom en aktiv dialog med barn och ungdomar arbetar för ökad tolerans och respekt människor emellan. Intolerans utgör ett växande hot i dagens samhälle. Vi har som målsättning att nå unga människor och få dem att reflektera kring dessa viktiga frågor. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Sverige och vi bidrar även med våra kunskaper inom området på konferenser och seminarier utomlands. 

Värdegrund
Alla människor har lika värde och rättigheter. Barn har särskilda rättigheter. Stater har särskilda skyldigheter att leva upp till dessa rättigheter för alla.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna(UDHR) FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD) FN:s
 konvention om barnets rättigheter (CRC) FN:s resolution som betonar alla människors lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet (L9/rev1)

Detta är grunden till Teskedsordens existens och kärnan i vår vision. Vi arbetar för ökad tolerans och respekt människor emellan. Ett sådant arbete kräver att vi gör det tillsammans, stöder olikheter och möter varandra med aktning.

Vision
En tolerant värld där alla har lika värde och rättigheter.

Mission
Tillsammans för mångfald och ökad tolerans.

Kärnvärden
Tillsammans, mångfald, tolerans.

Målgrupp
Barn och ungdomar.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates